บทเรียน “การจัดการใบอนุญาตขับขี่ในประเทศอังกฤษ” [Lessons Learned from the UK's Driver's Licensing System]

โดย ศ.พล.ต.ต. พงษ์สันต์ คงตรีแก้ว สมาชิกโครงการ LDP ประเด็นเรื่องใบขับขี่ที่กำลังเป็นกระแสที่สังคมให้ความสนใจในปัจจุบันนั้นมีการตั้งคำถามตามมามากมายว่า “ใบขับขี่เกี่ยวข้องอย่างไรกับการลดอุบัติเหตุทางถนน มารยาทในการขับขี่รถ และการจัดการจราจร” ผู้เขียนจึงอยากเสนอมุมมองและประสบการณ์จากต่างประเทศให้ทุกท่านได้ลองพิจารณาว่ามีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร ทุกท่านคงจะทราบกันดีว่า อุบัติเหตุทางถนนเกิดจากปัจจัยสำคัญ 3 ประการ คือ คน รถ และถนน ซึ่งร้อยละ 75 บ่งชี้ว่าเกิดจากพฤติกรรมมนุษย์ แล้วจะทำอย่างไรที่จะลดอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดจากพฤติกรรมมนุษย์ได้บ้าง หากพิจารณาสถานการณ์ในปัจจุบันผู้เขียนเห็นว่ายังไม่มีมาตรการหรือแนวทางที่ชัดเจนมากนัก ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังโยนภาระดังกล่าวไปที่เด็กและเยาวชนโดยมุ่งไปที่การสร้างจิตสำนึกตั้งแต่ยังเด็ก คือ ให้มีการเรียนการสอนเรื่องความปลอดภัยทางถนนไปในโรงเรียนเลย บางโรงเรียนก็ทำได้อย่างต่อเนื่อง บางโรงเรียนก็ยังมีภาระการสอนวิชาอื่นๆ ที่ทำให้ความสำคัญเรื่องการปกป้องตนเองจากอันตรายจากการเดินทางของเด็กดูจะได้รับควาสำคัญน้องลงไป …

Check out latest instalment of the Road Safety Legislation with LDP series by Thanachart Paliyawate

It has been a while but this week we are bringing you the latest instalment in the Road Safety Legislation with LDP series, “Practical Approach for Improving Safety of School …

รถรับ-ส่งนักเรียนที่ปลอดภัยได้มาตรฐานกับความจำเป็นทางการศึกษา [Safe school buses are a necessity.]

รถรับ-ส่งนักเรียนที่ปลอดภัยได้มาตรฐานกับความจำเป็นทางการศึกษา โดย นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา สมาชิกโครงการ LDP ๑. ที่มาและความสำคัญของปัญหา “การเดินทาง” ถือเป็นกิจวัตรประจำวันอย่างหนึ่งซึ่งมีความสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มนักเรียนที่มีความจำเป็นต้องอาศัยยานพาหนะในการเดินทางเพื่อไปศึกษาเล่าเรียนยังโรงเรียน เพราะถ้าพวกเขาไม่สามารถเดินทางไปโรงเรียนได้ เนื่องจากไม่มียานพาหนะที่ปลอดภัยและได้มาตรฐานไปรับ-ส่ง แล้ว ย่อมหมายความว่า แม้จะได้รับความเสมอภาคทางการศึกษาจากรัฐ แต่อาจถูกปิดกั้นโอกาสในการที่จะเดินทางเพื่อเข้าถึงระบบการศึกษา นั่นเอง จากการศึกษาพบว่า รัฐไทยได้บัญญัติหลักประกันสิทธิขั้นพื้นฐานด้านการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้แก่ประชาชนไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ โดยมีสาระสำคัญคือการกำหนดหน้าที่ให้รัฐต้องดำเนินการ อันได้แก่ การจัดให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย การดูแลเด็กเล็กให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนวัยเรียนเพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมด้วย …