บทความเรื่อง การบังคับใช้กฏหมาย “เมาแล้วขับ”

โดย พ.ต.อ. หญิง จินดา กลับกลาย กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จากรายงาน Global Status Report on Road Safety 2015 ที่ออกโดยองค์การอนามัยโลก ประมาณการสถิติอุบัติเหตุทางถนนของไทย พบอัตราการตาย 24,237 คนต่อปี หรือประมาณ 36.2 คนต่อประชากรแสนคน สูงเป็นอันดับสองของโลกเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ที่สำคัญข้อมูลจากศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน พบว่า ตัวเลขการบาดเจ็บที่เข้ามารักษายังโรงพยาบาลเกี่ยวข้องกับการดื่มแอลกอฮอล์มีค่าเฉลี่ยสูงถึง 26 เปอร์เซ็นต์ หรือ 1 …