มาตรการเพื่อความปลอดภัยของเด็กที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ [Measures to Promote the Safety of Young Motorcycle Riders]

โดยธนะชาติ ปาลิยะเวทย์ นักวิจัยอิสระ อาจารย์พิเศษด้านกฎหมาย ที่ปรึกษากฎหมายศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง การทำให้การสัญจรทางถนนเป็นระบบที่ปลอดภัยหรือ Safe System Approach คำนึงถึงความผิดพลาดของคน สภาพร่างกายที่เปราะบางของคน ความรับผิดชอบร่วมกัน และต้องทำให้ทุกส่วนของระบบเข้มแข็ง เมื่อหันมาพิจารณาเกี่ยวกับปัญหาความไม่ปลอดภัยของเด็กที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ ซึ่งในที่นี้เด็ก หมายถึง ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (ตามอนุสัญญาสิทธิเด็กขององค์การสหประชาชาติและพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546) เห็นได้ชัดเจนทางกายภาพว่าทั้งจักรยานยนต์และเด็กมีความเปราะบาง การขับขี่ของเด็กย่อมมีความผิดพลาดได้มากกว่าผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์ด้านการขับขี่ พ่อแม่ ผู้ปกครองย่อมมีความรับผิดชอบต่อเด็กและร่วมกันกับเด็ก ในกรณีที่นำมาพิจารณาปัญหาความไม่ปลอดภัยของเด็กที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ จำกัดเฉพาะเด็กที่มีอายุเข้าเกณฑ์ตามกฎหมายไทย สามารถมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์หรือเรียกสั้น ๆ …

การกำหนดความเร็วบนท้องถนนของประเทศสวีเดน [Speed Limit Setting in Sweden]

ดร.ปณิธิศร์ เอื้อสุดกิจ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานอำนวยความปลอดภัย สำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง สมาชิกโครงการ LDP เนื่องจากผมได้มีโอกาสไปเข้ารับการอบรมหลักสูตร Vision Zero ที่ประเทศสวีเดน ก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์หรือความรู้บางส่วนที่ได้รับจากการอบรม เผื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ทำงานด้านความปลอดภัยทางถนนนะครับ อย่างที่หลายๆ คนทราบกันแล้ว ประเทศสวีเดนเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในเรื่องความปลอดภัยทางถนนด้วยนโยบาย Vision Zero ความหมายของคำนี้หมายถึงการมุ่งเป้าเพื่อให้คนตายหรือบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุทางถนนเป็นศูนย์นะครับ ไม่ได้หมายถึงการทำให้อุบัติเหตุทางถนนเป็นศูนย์ นโยบายนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านความปลอดภัยทางถนนหลายๆ เรื่องในสวีเดน การกำหนดความเร็วบนท้องถนนก็เป็นหนึ่งนั้นเช่นกัน ในอดีตประเทศสวีเดนเคยใช้วิธีการกำหนดความเร็วไว้ไม่ให้เกิน 85 percentile ของความเร็วบนถนน คำๆ นี้อาจเข้าใจยาก …