มาตรการเพื่อความปลอดภัยของเด็กที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ [Measures to Promote the Safety of Young Motorcycle Riders]

โดยธนะชาติ ปาลิยะเวทย์ นักวิจัยอิสระ อาจารย์พิเศษด้านกฎหมาย ที่ปรึกษากฎหมายศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง การทำให้การสัญจรทางถนนเป็นระบบที่ปลอดภัยหรือ Safe System Approach คำนึงถึงความผิดพลาดของคน สภาพร่างกายที่เปราะบางของคน ความรับผิดชอบร่วมกัน และต้องทำให้ทุกส่วนของระบบเข้มแข็ง เมื่อหันมาพิจารณาเกี่ยวกับปัญหาความไม่ปลอดภัยของเด็กที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ ซึ่งในที่นี้เด็ก หมายถึง ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (ตามอนุสัญญาสิทธิเด็กขององค์การสหประชาชาติและพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546) เห็นได้ชัดเจนทางกายภาพว่าทั้งจักรยานยนต์และเด็กมีความเปราะบาง การขับขี่ของเด็กย่อมมีความผิดพลาดได้มากกว่าผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์ด้านการขับขี่ พ่อแม่ ผู้ปกครองย่อมมีความรับผิดชอบต่อเด็กและร่วมกันกับเด็ก ในกรณีที่นำมาพิจารณาปัญหาความไม่ปลอดภัยของเด็กที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ จำกัดเฉพาะเด็กที่มีอายุเข้าเกณฑ์ตามกฎหมายไทย สามารถมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์หรือเรียกสั้น ๆ …

ใบขับขี่ Big bike กับการสร้างมาตรฐานผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ในประเทศไทย [Big Bike Driver’s Licence: A Way to Improve Driving Standards of Motorcyclists in Thailand]

โดย นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา สมาชิกโครงการ LDP 1. ที่มาและความสำคัญของปัญหา ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรถจักรยานยนต์ชั้นนำของโลก และมีแนวโน้มว่าจะมีการขยายฐานการผลิตรถจักรยานยนต์ประเภท Big bike ในประเทศไทยเพื่อจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศเพิ่มขึ้น จากการขยายตัวภาคการผลิตและการตลาดของอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ ส่งผลให้เกิดความสะดวกและหาซื้อรถจักรยานยนต์สำหรับผู้บริโภคเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ปริมาณของรถจักรยานยนต์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ถึงปัจจุบัน มียอดสะสมของรถจักรยานยนต์ที่ได้จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกมีเกือบ 24 ล้านคัน[1] จำนวนรถจักรยานยนต์สะสมทั้งหมดในประเทศนั้นมีอัตราการครอบครองเท่ากับ 3 คน ต่อ 1 คัน ซึ่งถือเป็นอัตราที่สูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่น[2] และเมื่อพิจารณาถึงภาพรวมอัตราการเติบโตของยอดขายจักรยานยนต์ประเภท …

บทเรียน “การจัดการใบอนุญาตขับขี่ในประเทศอังกฤษ” [Lessons Learned from the UK’s Driver’s Licensing System]

โดย ศ.พล.ต.ต. พงษ์สันต์ คงตรีแก้ว สมาชิกโครงการ LDP ประเด็นเรื่องใบขับขี่ที่กำลังเป็นกระแสที่สังคมให้ความสนใจในปัจจุบันนั้นมีการตั้งคำถามตามมามากมายว่า “ใบขับขี่เกี่ยวข้องอย่างไรกับการลดอุบัติเหตุทางถนน มารยาทในการขับขี่รถ และการจัดการจราจร” ผู้เขียนจึงอยากเสนอมุมมองและประสบการณ์จากต่างประเทศให้ทุกท่านได้ลองพิจารณาว่ามีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร ทุกท่านคงจะทราบกันดีว่า อุบัติเหตุทางถนนเกิดจากปัจจัยสำคัญ 3 ประการ คือ คน รถ และถนน ซึ่งร้อยละ 75 บ่งชี้ว่าเกิดจากพฤติกรรมมนุษย์ แล้วจะทำอย่างไรที่จะลดอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดจากพฤติกรรมมนุษย์ได้บ้าง หากพิจารณาสถานการณ์ในปัจจุบันผู้เขียนเห็นว่ายังไม่มีมาตรการหรือแนวทางที่ชัดเจนมากนัก ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังโยนภาระดังกล่าวไปที่เด็กและเยาวชนโดยมุ่งไปที่การสร้างจิตสำนึกตั้งแต่ยังเด็ก คือ ให้มีการเรียนการสอนเรื่องความปลอดภัยทางถนนไปในโรงเรียนเลย บางโรงเรียนก็ทำได้อย่างต่อเนื่อง บางโรงเรียนก็ยังมีภาระการสอนวิชาอื่นๆ ที่ทำให้ความสำคัญเรื่องการปกป้องตนเองจากอันตรายจากการเดินทางของเด็กดูจะได้รับควาสำคัญน้องลงไป …