ใบขับขี่ Big bike กับการสร้างมาตรฐานผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ในประเทศไทย [Big Bike Driver’s Licence: A Way to Improve Driving Standards of Motorcyclists in Thailand]

โดย นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา สมาชิกโครงการ LDP 1. ที่มาและความสำคัญของปัญหา ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรถจักรยานยนต์ชั้นนำของโลก และมีแนวโน้มว่าจะมีการขยายฐานการผลิตรถจักรยานยนต์ประเภท Big bike ในประเทศไทยเพื่อจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศเพิ่มขึ้น จากการขยายตัวภาคการผลิตและการตลาดของอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ ส่งผลให้เกิดความสะดวกและหาซื้อรถจักรยานยนต์สำหรับผู้บริโภคเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ปริมาณของรถจักรยานยนต์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ถึงปัจจุบัน มียอดสะสมของรถจักรยานยนต์ที่ได้จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกมีเกือบ 24 ล้านคัน[1] จำนวนรถจักรยานยนต์สะสมทั้งหมดในประเทศนั้นมีอัตราการครอบครองเท่ากับ 3 คน ต่อ 1 คัน ซึ่งถือเป็นอัตราที่สูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่น[2] และเมื่อพิจารณาถึงภาพรวมอัตราการเติบโตของยอดขายจักรยานยนต์ประเภท …