บทเรียน “การจัดการใบอนุญาตขับขี่ในประเทศอังกฤษ” [Lessons Learned from the UK’s Driver’s Licensing System]

โดย ศ.พล.ต.ต. พงษ์สันต์ คงตรีแก้ว สมาชิกโครงการ LDP ประเด็นเรื่องใบขับขี่ที่กำลังเป็นกระแสที่สังคมให้ความสนใจในปัจจุบันนั้นมีการตั้งคำถามตามมามากมายว่า “ใบขับขี่เกี่ยวข้องอย่างไรกับการลดอุบัติเหตุทางถนน มารยาทในการขับขี่รถ และการจัดการจราจร” ผู้เขียนจึงอยากเสนอมุมมองและประสบการณ์จากต่างประเทศให้ทุกท่านได้ลองพิจารณาว่ามีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร ทุกท่านคงจะทราบกันดีว่า อุบัติเหตุทางถนนเกิดจากปัจจัยสำคัญ 3 ประการ คือ คน รถ และถนน ซึ่งร้อยละ 75 บ่งชี้ว่าเกิดจากพฤติกรรมมนุษย์ แล้วจะทำอย่างไรที่จะลดอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดจากพฤติกรรมมนุษย์ได้บ้าง หากพิจารณาสถานการณ์ในปัจจุบันผู้เขียนเห็นว่ายังไม่มีมาตรการหรือแนวทางที่ชัดเจนมากนัก ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังโยนภาระดังกล่าวไปที่เด็กและเยาวชนโดยมุ่งไปที่การสร้างจิตสำนึกตั้งแต่ยังเด็ก คือ ให้มีการเรียนการสอนเรื่องความปลอดภัยทางถนนไปในโรงเรียนเลย บางโรงเรียนก็ทำได้อย่างต่อเนื่อง บางโรงเรียนก็ยังมีภาระการสอนวิชาอื่นๆ ที่ทำให้ความสำคัญเรื่องการปกป้องตนเองจากอันตรายจากการเดินทางของเด็กดูจะได้รับควาสำคัญน้องลงไป …