กฎหมายเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางสำหรับเด็ก ตอน Car Seat

โดย จุฑาทิพย์ ศรีประดิษฐ์ (ทนายความอิสระ) เด็กและเยาวชนนับเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดเนื่องจาก เด็กและเยาวชนยังไม่มีความสามารถและการตัดสินใจอย่างเพียงพอที่จะปกป้องตนเองจากอันตรายรอบตัวได้ ดังจะเห็นได้จากผลการศึกษาของศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและการป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก (Child  Safety Promotion and Injury Prevention Research Center) เมื่อปี พ.ศ. 2551 พบอัตราการเสียชีวิตในเด็กอายุระหว่าง 1-14 ปี ประมาณ 3,000 ราย โดยเสียชีวิตจากการจมน้ำเป็นอันดับ 1 ร้อยละ 50 และการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเป็นอันดับ 2 …