ทีมของเรา

ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านกฎหมาย เจ้าหน้าที่ผู้บังคับกฎหมาย นักวิชาการ ทนายและนักรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน

พ.ต.ท.อมรชัย ลีลาขจรจิตร
ผู้ช่วยนายเวรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ


ดร.ปณิธิศร์ เอื้อสุดกิจ
วิศวกรชำนาญการพิเศษ กรมการขนส่งทางบก

ชาตรี โรจรัตน์
นักวิชาการขนส่งชำนาญการพิเศษ 
กรมการขนส่งทางบก

ชยากรณ์ กำโชค
ผู้สื่อข่าวสังคม Voice TV

จุฑาทิพย์ ศรีประดิษฐ์
ที่ปรึกษาทางกฎหมาย


พ.ต.อ.หญิง จินดา กลับกลาย
อาจารย์ (สบ 5)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กษริน ตริณตระกูล
นักทรัพยากรบุคคลระดับปฎิบัติการ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


พ.ต.อ.เกรียงเดช จันทรวงศ์
รองผู้บังคับการกองแผนงานกิจการพิเศษ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ณิชมน ทองพัฒน์

นักวิจัย
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ
พ.ต.ท. ดร.ภาณุพงศ์ ภาณุดุลกิตติ
สารวัตร

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและให้คำปรึกษา 2
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ศ.พล.ต.ต.พงษ์สันต์ คงตรีแก้ว
ศาสตราจารย์ (สบ.6)
โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน
รัตนวดี เหมนิธิ วินเธอร์
ประธานกรรมการ
มูลนิธิป้องกันอุบัติเหตุแห่งเอเชีย

ดร.สัญญา นามี
ผู้อำนวยการ
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี

สุภา โชติงาม

ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

กรมการขนส่งทางบก
ธนะชาติ ปาลิยะเวทย์
อาจารย์พิเศษ


มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ธนัชญา อยู่พะเนียด
นิติกรปฏิบัติการ

กรมทางหลวง

ธัชวุฒิ จาดบันดิสถ์
นักวิชาการโครงการฯ

ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน
เรื่องเด่นสมาชิก