เราเป็น

ผู้ผลักดันกฎหมายความปลอดภัยทางถนน


ความเป็นมา

ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนจำนวน 66 คนต่อวันซึ่งเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องรถติดเพราะเหตุนี้เองที่ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่มีถนนที่อันตรายเป็นอันดับต้นๆของโลก

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนน จำนวน 5 ฉบับ ซึ่ง 3 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติการจราจรทางบก พระราชบัญญัติรถยนต์ และพระราชบัญญัติการขนส่ง ซึ่งได้เริ่มบังคับเมื่อเกือบ 40 ปีที่แล้วหลังจากที่มีการปฏิรูปกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนนครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่

แม้ว่ากฎหมายดังกล่าวจะทันสมัยมากมาก่อน แต่สภาพสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนในปัจจุบัน ทำให้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบมากขึ้น เพื่ออุดช่องว่างของกฎหมายที่มีอยู่เดิมและรับมือความท้าทายใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นหากประเทศไทยต้องการลดการเสียชีวิตลงให้เหลือเพียงครึ่งหนึ่งตามเป้าของทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนของสหประชาชาติ (2554-2563)

โครงการเพื่อพัฒนากฎหมายด้านความปลอดภัยทางถนน หรือ LDP ที่ได้ก่อตั้งในปี 2558 ได้มุ่งทำงานร่วมมือกับผู้กำหนดนโยบาย และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการทบทวนกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ เพื่อปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนน ให้สามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงต่อความปลอดภัยทางถนนทั้ง 5 ข้อ ได้แก่ 1. เมาแล้วขับ 2. ความเร็ว 3. ใบอนุญาตขับขี่ 4. การออกใบอนุญาตรถสาธารณะ และ 5. การคาดเข็มขัดนิรภัย

ในขณะเดียวกัน โครงการ LDP ก็ยังทำงานร่วมกับพันธมิตรในทุกภาคส่วนเพื่อรณรงค์สร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนผ่านสื่อสาธารณะ เช่น พัฒนาแคมเปญรณรงค์ จัดงานประชุมวิชาการ เผยแพร่งานศึกษาและวิจัย และให้สัมภาษณ์สื่อ เป็นต้น

ดาวน์โหลดข้อมูลโครงการได้ที่นี่


งานของเรา


ปรับปรุง

ความรู้และทักษะของกลุ่มที่เลือกของผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและผู้สนับสนุนและมุ่งมั่นที่จะทำงานอย่างแข็งขันในการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับชาติ

DSC_8332 2

ส่งเสริม

ความสามารถของสมาชิก LDP ที่จะเข้าร่วมในคณะทำงานที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการอันจะนำไปสู่การปรับปรุงการออกกฎหมายความปลอดภัยทางถนนโดยรวมในประเทศไทย

DSC_0587 3

เสริมสร้าง

ศักยภาพสมาชิก LDP ที่จะสนับสนุนงานด้านความปลอดภัยทางถนนและปรับปรุงกฎหมายด้านความปลอดภัยทางถนนบนสื่อและผ่านช่องทางอื่น

Changes We Advocate for

 

 Set a BAC (Blood Alcohol Concentration) limit for young and novice drivers.

Increase drink-driving penalties.

Introduce measures for temporary vehicle impoundment.

 Lower urban speed limits.

 Increase penalties for speeding.

 Toughen up requirements to obtain driver’s license, “Hard to Get, Easy to Lose”.

 Extend use of suspension and revocation to include private automobile licenses.

 Introduce criminal penalties.

 Impose stricter standards on public transport providers.

 Improve rehabilitation system to provide better protection and ensure justice for crash victims and those affected.

 Require seatbelt use for all backseat passengers.

ผลงานเด่น1. เป็น สมาชิกคณะทำงานเพื่อทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนน ซึ่งอยู่ภายใต้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) และคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก

2. สนับสนุน การแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนน ใน 5 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ 1. เมาแล้วขับ 2. ความเร็ว 3. ใบอนุญาตขับขี่ 4. การออกใบอนุญาตรถสาธารณะ และ 5. การคาดเข็มขัดนิรภัย ข้อเสนอแนะทั้ง 15 ข้อ ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 4 ตุลาคม 2560

3. ร่วมมือ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ผู้บังคับ กฎหมาย สถาบันการศึกษา/วิจัย องค์กรภาคประชาสังคม สื่อ และประชาชนทั่วไป รณรงค์ให้กรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดนำร่องเขตจำกัดความเร็ว ในพื้นที่ชุมชนหนาแน่น ซึ่งกรุงเทพฯ และ จ. ฉะเชิงเทรา ได้เริ่มดำเนินการปรับลดอัตราความเร็วสูงสุดไม่เกิน 50 กม./ชม. ตั้งแต่ปลายปี 2560

4. จัดทำ แหล่งข้อมูลออนไลน์สำหรับเผยแพร่ข้อมูล และสื่อสารสาธารณะเกี่ยวกับนโยบาย กฎหมาย และการบังคับใช้ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย

5. เสริมสร้าง ศักยภาพของบุคลากรภาครัฐ เจ้าหน้าที่ผู้บังคับกฎหมาย นักวิชาการ และองค์กรภาคประชาสังคม ในการรณรงค์สื่อสารเพื่อเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนน

ไทม์ไลน์

LDP Highlights

Brazil Declaration: Second Global High-level Conference on Road Safety: Time for Results Brasilia, 18-19 November 2015
Proposed amendments to road safety laws from the Road Safety Directing Center Committee meeting on 19 May 2016

พันธมิตรของเรา