LDP ข้าร่วมประชุมเตรียมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 สมา …

สมาชิกโครงการ LDP ได้รับเชิญให้ข้อเสนอแนะพัฒนาข้อสอบประเมินความรู้ตำรวจจราจร

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 สม …

สมาชิกโครงการ LDP พ.ต.อ.หญิง จินดา กลับกลายได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษสัมนาคณะกรรมาธิการสนช.

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 สมา …