สมาชิกโครงการ LDP เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนครั้งที่ 2/2561

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 สมาช …

ใบขับขี่ Big bike กับการสร้างมาตรฐานผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ในประเทศไทย

โดย นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา สม …

สมาชิกโครงการ LDP คุณพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา เป็นวิทยากรให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับความเร็ว

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 คุ …

สมาชิกโครงการ LDP ได้รับเชิญให้ข้อเสนอแนะพัฒนาข้อสอบประเมินความรู้ตำรวจจราจร

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 สม …